Privacybeleid

Ballonvaarten Vermeulen  besteed veel aandacht aan de privacy van zijn klanten en bezoekers van de website en webshop en   verklaart dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenkomst met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) die inging op 25/5/2018.

Vragen of opmerkingen hieromtrent? Neem vrijblijvend contact op: 0494/131301

Ballonvaarten Vermeulen gebruikt uw gegevens enkel voor:

Het aanmaken van een account en uitvoeren van onze overeenkomsten
Het leveren van diensten middels de boekingen online applicatie of contactformulier
Betalingen via onze webshops gaan via een erkende beveiligde betalingsprovider die als verwerker zelf verantwoordelijk is voor de goede werking en beveiliging van zijn online betalingssysteem (zie https://www.mollie.com/be/)

Het leveren van ondersteuning rond het gebruik van onze diensten)
Het optimaliseren en beheren van de kwaliteit van onze websites en online applicaties
Het genereren van statistieken rond gebruik van onze onlineapplicatie en website, om de dienstverlening te optimaliseren.

Ballonvaarten Vermeulen verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen. Wij garanderen dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven of verkopen aan derden. Ballonvaarten Vermeulen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bewaartermijn

Ballonvaarten Vermeulen bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door wettelijke bepalingen.

Rechten van onze gebruikers

U kan als gebruiker te allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via info@ballonballon.be . Deze rechten omvatten o.a.:

Recht tot toegang van uw gegevens

Recht op rechtzetting en aanpassen van uw gegevens

Recht om uw gegevens te laten verwijderen

Recht om uw gegevens niet langer te laten verwerken

Recht tot overdracht van uw gegevens

Recht tot neerleggen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

 

Ballonvaarten Vermeulen hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Sint Katriensteenweg 58, 8520 Kuurne   of via info@ballonballon.be
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (als wel het geval vermelden aan wie).

Volgens de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ballonvaarten Vermeulen, Sint Katriensteenweg 58, 8520 Kuurne   of via info@ballonballon.be  , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Om onze website aan te beiden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende categorieën dienstverleners indien van toepassing op de website of webshop:

  • (a) Betalingstussenpersonen (Mollie)
  • (b) Nieuwsbrieftoepassingen (mailchimp, sendgrid)
  • (c) Data-analyse bezoeken website (Google Analytics)
  • (d) Data-analyse sociale media (Twitter, Facebook, Instagram, …)
  •  

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld voor zover noodzakelijk om de betaling te voltooien. Indien uw betaling wordt uitgevoerd in de omgeving van dergelijke betaling tussen persoon, zal de Privacy Policy van dergelijke tussenpersoon van toepassing zijn. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plug-ins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale mediakanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale mediakanalen zijn (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Vimeo en Pinterest). Als op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens over uw profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):

(e) Facebook: http://facebook.com/about/privacy
(f) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
(i) Youtube: https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines

 

 

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy commissie);

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Email: Website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.

 

AANPASSINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze privacy policy. De meest recente versie van de privacy policy kan altijd geconsulteerd worden op de website.  

Ballonvaarten Vermeulen

Contacteer ons: 0494/131301 of  

Sint Katriensteenweg 58.8520 Kuurne

BE 0521 625 517

Bankgegevens BE95 9799 8954 1158